Zaštita na radu je prva!

Vukovarsku tvornicu obuće Borovo d.d. posjetio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu kako bi se neposredno upoznao s organizacijom rada stručnjaka zaštite na radu, provedbom propisanih i internih mjera te uvjetima rada zaposlenih u pojedinim organizacijskim dijelovima tvrtke.

Borovo kombinat je nekada bila mega tvrtka koja je zapošljavala oko 23 tisuće radnika. Tvrtka je tijekom Domovinskog rata pretrpjela 308 milijuna eura izravne štete. Danas Borovo d.d. ima 700 radnika i 89 trgovina diljem zemlje te izvozi proizvode u mnoge svjetske zemlje.

Ravnatelj Vitomir Begović obišao je proizvodne pogone tvrtke te je razgovarao s Brunom Zvonarićem, voditeljem službe zaštite na radu Jasnom Lozančić, tehnologom u proizvodnji, Ivan Mrkonjom, majstorom, Berislavom Gulićem, kotlovničarom i Draganom Milanović, majstoricom. Na sastanku je bio nazočan i Antonio Jaić, stručni savjetnik u Zavodu.

Rad u proizvodnji veoma je zahtjevan i težak, kako u proizvodnji obuće tako posebno u gumarskoj proizvodnji gdje je tehnologija zastarjela kao i objekti, što iziskuje dosljedno poštivanje mjera zaštite na radu, odgovornost svakog radnika, ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu, povjerenika radnika za zaštitu na radu, stalnu nazočnost i stručnu pomoć stručnjaka zaštite na radu. Provedbom niza aktivnosti ne bilježi se rast broja ozlijeđenih radnika.

Pored angažiranja stručnjaka zaštite na radu iz ovlaštene tvrtke ukazuje se potreba na odgovarajući način kadrovski ekipirati područje zaštite na radu u samoj tvrtki sukladno uvjetima, rizicima i broju zaposlenih. Usprkos složenim financijskim uvjetima u kojima posluje Borovo d.d. jer je trenutno u predstečajnoj nagodbi i svakoga mjeseca mora uredno ispunjavati obveze prema vjerovnicima, nabavljena je neophodna zaštitna oprema, maske, cipele s kapicom, napravljena je ventilacija u pogonima, a obavljena su i ispitivanja elektroinstalacija. Osjeća se potreba neposrednog sudjelovanja specijalista medicine rada u radnoj sredini kako bi se pružila odgovarajuća pomoć, budući da se rad odvija i kroz pojedinačnu ili grupnu normu. U tijeku je usklađivanje procjene rizika s novom sistematizacijom.

Tvrtka s je suočena i s nedostatkom stručnih radnika posebno na poslovima održavanja pa je ravnatelj Begović sugerirao da se utvrdi mogućnost stipendiranja određenih ključnih kadrova te dodjele stanova u vlasništvu lokalne samouprave ili države, kako bi se dugoročno i kvalitetno riješio ovaj izuzetno važan problem za Borovo d.d.

Zahtjevi posla sve su veći, radi se više, duže, brže, pod pritiskom rokova, ali otvara se i pitanje koliko je takav rad fizički i psihički izdržljiv koliko je produktivan i je li u funkciji očuvanja radne sposobnosti tijekom cijeloga radnog vijeka, koje su negativne posljedice za pojedinca i društvo, te koje je preventivne mjere je potrebno poduzeti, rečeno je tijekom razgovora.

U okviru radnih sredina potrebno je više djelovati na uspostavu i razvoj organizacijske kulture te implementaciju programa i mjera koje će omogućiti ravnotežu između poslovnog i privatnog života, potreba i obveza zaposlenika. Zato je potrebno dobro organizirati rad, prilagoditi ga sposobnostima i mogućnostima pojedinog radnika, a lokalna samouprava i institucije trebaju stvarati dodatne uvjete za razvoj različitih servisa za potrebe radno aktivnog stanovništva i njihove obitelji. Na takav način moguće je postići radnu učinkovitost i produktivnost, očuvati dobro zdravlje i radnu sposobnost radnika te njihovo zadovoljstvo poslom. Naravno, u ovom trenutku moramo razmišljati i o budućnosti tržišta rada, rekao je ravnatelj Begović te dodao kako stručnjaci smatraju da će opstati oni najprilagodljiviji, sposobni obavljati tri i više poslova istodobno. Koncept cjeloživotnog učenja treba primijeniti u radnim sredinama i šire, što uključuje i stjecanje potrebnih stručnih znanja, vještina i kompetencija, kao i stalno stručno osposobljavanje za rad na siguran način.

Primjeri dobre prakse u promicanju zaštite na radu i društvene odgovornosti ukazuju da određene tvrtke kod izbora vanjskih izvođača radova ili pružatelja usluga, između ostaloga, zahtijevaju i ocjenjuju kao kriterij za izbor ne samo najnižu cijenu, već kompetencije u području zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika te raspolaganje odgovarajućom opremom i osposobljenim radnicima iz zaštite na radu. Dakle, prednost ima sigurnost, a zaštita na radu je prva! I ne zadržava se takav pristup samo na užem poslovnom odnosu nego se od svih poslovnih subjekata traži da primjenjuju ovaj model u odnosima s drugim partnerima. Zato u tvrtki i ustanovi moramo gledati kako svaki aspekt poslovanja može pridonijeti unapređivanju zaštite na radu, naglasio je ravnatelj Begović.

Predstavnici Borovo d.d. ukazali su da je do nedavno bila organizirana prehrana radnika, ali je ukinuta zbog organizacijskih promjena.

U tvrtki Borovo (Foto: ZUZNR)

S gledišta zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, njegove radne učinkovitosti i očuvanja radne sposobnosti, kao i dobrobiti za pojedinca i društvo, uz uvjete rada, jedno od važnih pitanja je i prehrana tijekom rada. Ovo pitanje moglo bi se razmotriti u okviru nacionalnog GSV-a te utvrditi zajednički stav i možda predložiti odgovarajuće dopune “Pravilnika o porezu na dohodak” tako da se u članku koji uređuje neoporezive naknade, potpore, nagrade i druge primitke utvrdi neoporezivim i dostatan mjesečni iznos na ime naknade za organizirani topli obrok radnika. To pitanje moglo m moglo bi se adekvatno riješiti i putem nekih drugih olakšica, mišljenje je predstavnika Zavoda.

Sudionici sastanka osvrnuli su se i na kampanju „Upravljanje stresom za zdrava mjesta rada“ 2014. – 2015. koja je imala tri ključna cilja: prvi, podizanje svijesti i poboljšanje razumijevanja stresa i psihosocijalnih rizika na radnom mjestu, drugi, pružanje smjernica, potpore i praktičnih alata za upravljanje rizicima i treći isticanje koristi od upravljanja psihosocijalnim rizicima za radnike i poduzeća. Kroz kampanju smo posebno ukazali na obvezu da se u okviru izrade procjene rizika, kao najvažnijeg dokumenta posebna pozornost posveti i području psihosocijalnih rizika i stresa.

Stres je stanje, koje prati fizičke, psihološke ili socijalne smetnje ili nefunkcioniranje koje rezultira osjećajem nesposobnosti pojedinca u svladavanju radnih zadataka i očekivanja na poslu. Stres nije bolest, ali produžena izloženost stresu može smanjiti učinkovitost u radu i pogoršati zdravstveno stanje. Istovremeno, i stres uzrokovan čimbenicima izvan radne sredine može dovesti do promjena ponašanja i smanjene učinkovitosti na radu, ali i ozljeda ukazali su predstavnici Zavoda.

Stres može potencijalno utjecati na svako mjesto rada i na svakog radnika, bez obzira na veličinu tvrtke, područje djelatnosti, oblik ugovora o radu ili radni odnos. Procjena rizika i poduzimanje primjerenih mjera može dovesti do veće učinkovitosti i poboljšanja zaštite na radu te posljedično ekonomskih i socijalnih prednosti za tvrtku, radnike i društvo u cjelini, suglasili su se nazočni predstavnici Borova i Zavoda.

U tvrtki Borovo (Foto: ZUZNR)

Kampanja Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. prilika je da ukažemo da su radnici sve stariji što zahtijeva programe podrške, ali i organizirano prenošenje znanja sa starijih na mlađe, osiguravanje dodatne usluge medicine rada za starije radnike, organiziranje rekreativnih sadržaja unutar i izvan tvrtke, omogućavanje programa cjeloživotnog učenja i podizanja razine znanja i radnih vještina, educiranje rukovodnog kadra na najvišoj razini kako bi organizacija i uvjeti rada bili prilagođeni dobi i mogućnostima starijih radnika, ali i onom osnovnom skrbi o primjerenim uvjetima rada i zaštiti radnika u svakoj životnoj dobi, od početka do završetka radne karijere, rekao je Begović.

Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2017. ima za cilj podizanje svijesti o važnosti osiguranja dobrih uvjeta rada, odgovarajućih mjera zaštite na radu koje moraju biti nerazdvojni dio planova poslovanja u svakom poslovnom subjektu, a stručnjaci za zaštitu na radu su osobe koje trebaju biti u savjetodavnoj funkciji poslodavcima kako bi učinkovito organizirali i provodili propisane i druge mjere zaštite na radu. Kvaliteta zaštite na radu izravno je vezana za uspješno poslovanje i ostvarivanje poslovnih ciljeva, rekao je ravnatelj Begović, napominjući da je svaku ozljedu na radu i u vezi s radom potrebno detaljno analizirati u konkretnoj radnoj sredini, utvrditi uzroke, propuste te donijeti konkretne mjere radi otklanjanja ponavljanja i u tome Odbor za zaštitu na radu kao i menadžment imaju izuzetno važnu ulogu.

Cilj osmišljenih aktivnosti treba biti rad bez ozljeda, a za to je potrebna predanost i upornost, odgovoran odnos prema zaštiti na radu, osiguranje potrebnih kadrovskih i materijalnih resursa i dobro upravljanje zaključio je ravnatelj Begović.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu, kao javna ustanova, želi svim ključnim dionicima u zaštiti na radu olakšati primjenu propisa, pomoći u učinkovitoj organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu, a što uključuje i daljnju suradnju s tvrtkom Borovo d.d. uz sudjelovanje Uprave, radničkih predstavnika i stručnjaka zaštite na radu, zaključeno je na sastanku.