Zaštita na radu važna je i u sustavu državne uprave

Organizacija i provedba mjera zaštite na radu u okviru djelokruga rada Ministarstva financija koje uključuje i Carinsku te Poreznu upravu te zapošljava više od 7.000  službenika i namještenika na području Republike Hrvatske,  bila je tema razgovora Vitomir Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu prilikom radnog posjeta ovom državnom tijelu.

U razgovoru su u ime Ministarstva financija  sudjelovali Zlatko Jurina, voditelj Službe za opće, sigurnosne, obrambene i tehničke poslove, Ana Marija Martinčević Mužek, voditeljica Odjela i Ivan Čulo, viši stručni savjetnik,  a kao predstavnici Zavoda sastanku su nazočili Sanja Sambol i Neven Obradović, viši stručni savjetnici i Antonio Jaić, stručni savjetnik.

Teme razgovora bila su i druga aktualna pitanja  zaštite i sigurnosti na radu, te očuvanje zdravlja zaposlenih  u Hrvatskoj.

Poznato je da su neovisno o djelatnosti i mjestu rada, radnici svakodnevno izloženi raznim opasnostima i rizicima prilikom obavljanja radnih zadataka. U provedbi mjera zaštite na radu u okviru Ministarstva financija nastoji se osigurati propisane uvjete za osposobljavanja za rad na siguran način. Isto tako vodi se računa da mjesta rada, uključujući sredstva rada i osobnu zaštitnu  opremu  u svakom trenutku korištenja budu sigurna, održavana, prilagođena za rad, u ispravnom stanju i u skladu s pravilima zaštite na radu, istaknuli su predstavnici Ministarstva  financija.

Poseban problem predstavlja provođenje postupaka javne nabave u slučajevima raznih nepredvidivih oštećenja i kvarova na objektima ili radnoj opremi, a zbog čega u međuvremenu mogu nastati određene ugroze. Zbog male vrijednosti takvih intervencija potrebne su određene promjene u postupanju radi operativnosti i žurnog rješavanja problema, rekao je Zlatko Jurina, voditelj Službe za opće, sigurnosne, obrambene i tehničke poslove.

Nadalje, važno je osigurati i uskladiti uvjete korištenja poslovnih prostora s odredbama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostore, naglasili su predstavnici Ministarstva financija.

Uz zakonske i podzakonske propise, te interne akte, i poslodavci i zaposleni moraju se pridržavati mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, te preventivnim aktivnostima raditi na njihovom unapređenju. Zato se zalažemo za promoviranje  kulture zaštite, odnosno za razvoj i unapređivanje sigurnosne kulture i radnog ambijenta u kojem će zaštita na radu biti svakodnevni prioritet, naglasio je ravnatelj Begović. To je važno iz razloga što poboljšanje sigurnosti i zdravlja na radu pozitivno utječe na motivaciju zaposlenih, produktivnost rada, te ekonomski i socijalni razvoj društva.

Osposobljavanje i cjeloživotno učenje u struci, ali i zaštiti na radu mora biti neizostavni dio poslovnih aktivnosti i u te oblike izvođenja potrebno je umjesto uobičajenih uvoditi inovativne metode, neposredno i putem intraneta. Jedna od važnih aktivnosti svakog rukovoditelja je održavati sigurnosne sastanke zaposlenika koji trebaju biti sadržajni, poučni, kreativni i zabavni kako bi bili zanimljivi i interaktivni. Zanimljivi kratki edukativni filmovi, posteri, fotografije i poruke također mogu biti dobar podsjetnik na važnost provedbe mjera zaštite na mjestima rada. Jedan od učinkovitih načina procjene i poboljšanja sigurnosti u radnim sredinama su redovite simulacije i vježbe koje omogućavaju suočavanje s mogućim stvarnim situacijama kao i pravodobno učenje, ali i poduzimanje korektivnih mjera u planiranju i provedbi sigurnosne politike. Moguće je organizirati i natjecanja npr. kviz, likovne radove s prikazom sigurnosti, demonstracije upravljanja opremom i sl. čime se unapređuje zaštita i razvija timski duh. Stimulativne mjere su uvijek dobro došle pa se najuspješniji pojedinci i timovi mogu simbolično nagraditi za inovativnost i postignuća u promicanju zaštite na radu, istaknuli su predstavnici Zavoda.

Kvalitetna suradnja poslodavaca i zaposlenika, odnosno njihovih predstavnika te učinkovit rad Odbora za zaštitu na radu u značajnoj mjeri mogu doprinositi podizanju svijesti o značaju prevencije potencijalnih rizika na radu, boljem informiranju, edukaciji i motivaciji zaposlenih, smanjivanju izostanaka s rada zbog ozljeda i bolovanja te odlazaka u prijevremene i invalidske mirovine, suglasni su predstavnici ministarstva i Zavoda.

Zaštita na radu važna je i u sustavu državne uprave a kako bi se suradnja predstavnika  sindikata i poslodavaca institucionalizirala i intenzivirala u pripremi je inicijativa za osnivanje zajedničkog Povjerenstva za unapređivanje zaštite na radu u državnoj upravi.

Na značajnom broju mjesta rada, a posebno u administraciji i državnoj upravi zaposleni obavljaju poslove na računalu. Zbog toga se pojavljuju zdravstveni problemi zaposlenika vezani  za koštano mišićni sustav. Nakon dugotrajnog rada uz računalo moguća je pojava problema s deformacijom koštano mišićnog sustava, i ukoliko se ne primjenjuju odgovarajuće preventivne  korektivne aktivnosti posljedice uzrokuju ozljede povezane s radom, dugotrajna bolovanja, izostanke s rada, a time i dodatne troškove. U okviru  akcijskog plana mjera i aktivnosti za poboljšanje i unapređivanje zaštite na radu poželjno je osnivanje posebnog tima za ergonomiju s ciljem predlaganja, planiranja i nadziranja primjene pravila ergonomskih načela, obavještavanja zaposlenika te dodatnog obrazovanja uz vođenje politike sprječavanja bolesti u vezi s radom uzrokovanih neprimjenjivanjem adekvatnih načela ergonomije. U tim za ergonomiju treba uključiti  stručnjake za zaštitu na radu, specijaliste  medicine rada i sporta, stručnjake za informatiku, stručnjake za opremanje radnih prostora te rukovoditelje ljudskih resursa. Polazeći od činjenice da je zdrav i zadovoljan zaposlenik  najbolji radnik, u okviru procjene rizika uz prevenciju potrebno je planirati i odgovarajuće korektivne akcije putem fizikalnih vježbi i programiranih odmora, predložili su predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Osvješćivanje i provođenje aktivnosti koje doprinose očuvanju i unapređenju zdravlja i povećanju radne učinkovitosti, kao i promjenama nezdravih navika kod radno aktivnog i radno sposobnog stanovništva uz neposredno sudjelovanje top menadžmenta također može pozitivno utjecati na psihofizičko zdravlje zaposlenika. Takve programe moguće je kreirati za pojedine tvrtke i ustanove, implementirajući aktivnu pauzu i wellness na mjestima rada čime se povećava dobrobit zaposlenika i organizacije.

Zahtjevi posla svakim danom se povećavaju a s njima se pojavljuju i novi rizici, pa je zakonodavac propisao i nove obveze poslodavaca kad je u pitanju prevencija stresa na radu ili u vezi s radom. Stres se pojavljuje kada zahtjevi posla nadilaze radnikovu sposobnost da se nosi s njima. Ako to traje duže vrijeme mogu se razviti ozbiljni mentalni i fizički zdravstveni problemi. Značajnu ulogu  među čimbenicima koji pridonose mentalnom zdravlju radnika ima i okruženje na mjestima rada. U dobrom psihosocijalnom okruženju rad može biti vrlo koristan za mentalno zdravlje radnika, pružajući mu oslonac u životu i dajući im snažniji osjećaj socijalne uključenosti, identiteta i statusa, priliku za razvoj  te povećavajući povjerenje. Nasuprot tome, loše psihosocijalno okruženje može imati značajne negativne učinke na zdravlje radnika, njegovu  radnu koncentraciju, radni učinak, učestale greške u radu, probleme u obitelji, ovisnost, loše fizičko zdravlje, posebice kardiovaskularne bolesti i mišićno -koštane probleme. Zato je važno u okviru svake radne sredine uspostaviti dobru organizaciju rada, planiranja  i rukovođenja, smanjiti rad pod pritiskom te utvrditi rizike stresa i mjere učinkovitog upravljanja stvarajući uvjete za zdravo i sigurno radno okruženje.

Ravnatelj Begović  je rekao da se ponekad u određenim situacijama zbog nedovoljne upućenosti pojedinaca  postavlja  pitanje, zašto je u području zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu potrebno provoditi neke aktivnosti. Primjeri poslodavaca koji su svjesni važnosti ovog područja i primjenjuju višu razinu mjera zaštite na radu od minimalno propisanih potvrđuju osvještenost  i društvenu odgovornost. U suprotnim slučajevima neprimjereni odnos prema sigurnosti  i zdravlju na radu predstavljaju dodatni trošak, a u takvoj situaciji gubitnici su brojni. Od boljih politika u zaštiti na radu i praksi svi mogu imati koristi. Praćenjem troškova vezanih uz ozljede na radu, profesionalne  bolesti i bolesti u vezi s radom poslodavci mogu ostvariti uvid u ekonomski interes za ulaganja  u sprječavanje  takvih događaja. Oni poslovni subjekti koji primjenjuju više standarde zaštite na radu uspješniji su i održiviji. Prema podacima Europske agencije za zaštitu na radu procjenjuje se da na svaki euro uložen u zaštitu na radu dolazi povrat od 2,2 eura, te da je odnos troškova i koristi pri poboljšanju zaštite na radu pozitivan. Naravno u praksi su poželjni i važni, te ih je potrebno razmotriti i uvoditi, i određeni gospodarski poticaji kojima se poslodavci nagrađuju za dobru organizaciju i provedbu mjera kojima se doprinosi sigurnim i zdravim radnim uvjetima, odnosno smanjenju broja ozljeda na radu.

sastanak u Ministarstvu financija (Foto: ZUZNR)

Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“  2016.-2018.  koju je pripremio Zavod za unapređivanje  zaštite na radu usmjerena je na osiguranje sigurnih i humanih uvjeta rada, smanjivanje ozljeda na radu,  izostanaka s rada i bolovanja, povećanje produktivnosti i konkurentnosti, uspješnijim poslovnim rezultatima u svakoj radnoj sredini te gospodarskom rastu. Zbog očekivanih pozitivnih učinaka očekuje se aktivno sudjelovanje u ovoj kampanji predstavnika poslodavaca, zaposlenika,. sindikata, stručnjaka zaštite na radu, specijalista medicine rada i sporta i drugih dionika.

Istovremeno, budući da se prilikom dolaska i odlaska s posla, odnosna na putu dogodi oko 17 posto od ukupnog broja ozljeda na radu u Hrvatskoj, Zavod će u suradnji s drugim nadležnim čimbenicima inicirati zajedničke aktivnosti na razvoju prometne kulture, tehničke ispravnosti vozila u prometu, uređenju biciklističkih staza i dr. , kako bi se i u tom dijelu provodila prevencija i pridonosilo ukupnom  smanjenju broja ozljeda na radu u narednim godinama.

Radnici starije životne dobi u Hrvatskoj i EU čine sve veći dio radne snage. Budući da je radni vijek  sve dulji, učinkovito upravljanje zaštitom na radu postalo je prioritet u cijevima nacionalnih i europskih politika. Mnoge se kvalitete, kao što su mudrost, strateško razmišljanje, holističko shvaćanje i sposobnost promišljanja povećavaju ili prvi put pojavljuju s porastom dobi, kao i radno iskustvo i stručna znanja. Ali, istovremeno se određene funkcionalne sposobnosti, većinom tjelesne ili osjetilne, smanjuju kao posljedica procesa starenja. Zato je nužno pri procjeni rizika uzeti u obzir moguće promjene u funkcionalnim sposobnostima, radne zahtjeve u odnosu na zdravstveno stanje pojedinca i druge bitne parametre,  a rad i radno okruženje potrebno je prilagoditi kako bi se odgovorilo na te promjene. Pored zaštite zdravlja u radnoj sredini isto tako je važna i zaštita zdravlja u životnoj sredini kroz promicanje zdravog načina života i pružanje potpore aktivnostima kojima  se sprječava smanjenje tjelesnih i radnih sposobnosti. Odgovarajući dizajn mjesta rada važan je za sve dobne skupine tijekom cijelog radnog vijeka zaposlenih, a kampanja EU-OSHA „Zdrava mjesta rada za  sve uzraste“  2016.-2017.  uz primjenu primjera dobre prakse u našim tvrtkama i ustanovama može omogućiti  održiv rad, očuvanje radne sposobnosti i zdravo starenje radnika od početka do kraja zakonom utvrđenog radnog vijeka. U suradnji s Europskom agencijom za zaštitu na radu Zavod promiče i ovu kampanju koja je za Hrvatsku od izuzetne važnosti zbog starenja stanovništva, demografskih kretanja i stanja na tržištu rada.

Očekuje se da će u obje kampanje „STOP ozljedama na radu“ i „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ djelatno sudjelovati svi ključni dionici i u području zaštite na radu i zaštite zdravlja  kao i  zaposleni u Ministarstvu financija te svim drugim tijelima državne uprave.

Predstavnici Ministarstva  financija podržali su brojne aktivnosti, inovativne ideje i planove Zavoda za unapređivanje zaštite na radu te je dogovorena suradnja posebno u području realizacije pojedinih edukativnih sadržaja za ovlaštenike poslodavca, povjerenike radnika za zaštitu na radu i članove Odbora za zaštitu na radu.

U narednom razdoblju predstavnici  Zavoda posjetit će Carinsku i Poreznu upravu kako bi se informirali o specifičnim uvjetima rada zaposlenih i načinu praktične  provedbe mjera zaštite na radu.

sastanak u Ministarstvu financija (Foto: ZUZNR)