Zaštitu na radu uključiti u strateške planove

Jednu od najznačajnijih slavonskih poljoprivredno-prehrambenih kompanija Žito d.o.o. u Osijeku posjetio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu kako bi se upoznao sa stanjem zaštite na radu u ovoj tvrtki i djelatnosti koju ona obavlja.

Ispred tvrtke Žito d.o.o. na sastanku su sudjelovali Mato Božić član Uprave, Goran Smrečki, voditelj službe zaštite na radu, Željko Senjić, voditelj opće pravnih kadrovskih poslova i Damir Jakopčević, koordinator povjerenika za zaštitu na radu, a iz Zavoda za unapređivanje zaštite na radu uz ravnatelja bio je Antonio Jaić, stručni savjetnik.

Kompanija Žito d.o.o. započinje svoj razvoj od 1994. godine kada su izgrađeni prvi silosi i pšenični mlin u Velikoj Kopanici, a intenzivni razvoj i ulaganja u uključila su više farmi, silosa, poljoprivrednih tvrtki te jedno bioplinsko postrojenje. U tvrtki je zaposleno oko 500 radnika.

Mato Božić, član Uprave Žita d.o.o. naglasio je punu podršku uprave u podizanju standarda zaštite na radu iznad zakonom obvezne i propisane razine, značajna ulaganja u novu tehnologiju kako bi se unaprijedili uvjeti rada radnika, a prilikom nabave osobnih zaštitnih sredstava vodeći računa o izboru najkvalitetnije opreme.

U usporedbi s drugim tvrtkama i ovom djelatnošću na razini države broj ozljeda i nezgoda na radu je ispod prosjeka. Uglavnom se radi o ozljedama zbog padova, nagnječenja, ponekad i uganuća koja se događaju pri utovaru i istovaru stoke i posljedica su teže predvidivog ponašanja životinja.

Voditelj Službe zaštite na radu Goran Smrečki istaknuo je kako je u okviru svakog pojedinog profitnog centra izrađena procjena rizika kao polazište za utvrđivanje svih rizičnih situacija te planiranje i poduzimanje odgovarajućih mjera. U Službi zaštite na radu zaposlena su tri stručnjaka, dok preostala tri stručnjaka uz poslove zaštite na radu obavljaju i druge zadatke.

Žito d.o.o. djeluje na 30-tak lokacija koje su na širokom području cijele istočne Slavonije. Kako bi se osigurala dnevna suradnja s radničkim predstavnicima u području zaštite na radu izabrani su povjerenici radnika za zaštitu na radu, a po svim tehnološkim cjelinama djeluju koordinatori povjerenika radnika za zaštitu na radu.

U cilju osiguranja svih preduvjeta za siguran rad propisani pregled i ispitivanja strojeva i uređaja redovito se obavljaju. Uprava potiče sve dionike unutar sustava da zaštita na radu učinkovito funkcionira, jer je to područje sastavni dio strateškog i operativnog plana poslovanja.

Izuzetno značajnu ulogu u provođenju mjera prevencije i unutarnjeg nadzora zaštite na radu u tvrtki Žito d.o.o. ima 50 ovlaštenika poslodavca, neposrednih rukovoditelja, koji djeluju u okviru profitnih centara.

Stručnjaci za zaštitu na radu u Žito d.o.o. podržavaju namjeru Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za uvođenje sustava registracije i obveznog stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu, te evidencije njihovog sudjelovanja u takvim programima koji će sadržajno, tematski i izborom predavača biti na traženoj razini kvalitete, a time i praktične koristi, rekao je Goran Smrečki.

Zaštita na radu je aktivnost koja omogućava normalni tijek poslovnih procesa, a na takav način izravno utječe na bolje poslovne rezultate. Zato su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj, rekao je ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Vitomir Begović. Također je podsjetio da Opća deklaracija o ljudskim pravima navodi kako svatko ima pravo na rad, slobodan izbor zaposlenja, pravedne i primjerene uvjete rada i na zaštitu od nezaposlenosti. Ljudski život je dragocjen, a dobra kvaliteta života neprocjenjiva.

Ulaganje u dobre radne uvjete ne smije se doživljavati kao prisila zakonodavca i trošak već kao kvalitetna investicija koja se vraća pozitivnim učincima kroz veće zadovoljstvo poslom, veću produktivnost, smanjenje izostanaka s rada te izdataka za zdravstvenu skrb.

U zemljama EU uvedene su sheme kojima se tvrtke i organizacije financijski nagrađuje zbog promicanja i primjene visokih standarda zaštite na radu, a to obuhvaća niže premije osiguranja, porezne olakšice, državne subvencije i potpore. Rezultati su smanjenje broja nezgoda i smanjenje troškova.

Posebnu pozornost nužno je posvetiti ranjivim skupinama i starijim radnicima što uključuje preventivne mjere, ali i prilagodbu mjesta rada, uvjeta i organizacije rada onim radnicima koji imaju smanjenu radnu sposobnost ili su osobe s invaliditetom.

Prevencija je osnova zaštite na radu jer se njenom primjenom sprječava ili smanjuje rizik na radu, a time i ozljede, profesionalne bolesti i druge bolesti u vezi s radom pa je zakonskim odredbama utvrđena obveza poslodavca za poduzimanje potrebnih mjera.

Radni okoliš ovisno o djelatnosti tvrtke može uzrokovati različite rizike za radnike i druge osobe na radu i upravo je zato obveza poslodavca provoditi ispitivanja i procjenjivanja rizika za zdravlje radnika u slučaju izloženosti fizikalnim, kemijskim i biološkim štetnim djelovanjima prilikom rada.

Fizičke i pravne osobe koje obavljaju poslove zaštite na radu kod poslodavaca za njih mogu provoditi osposobljavanja za zaštitu na radu, osposobljavanja za rad na siguran način, kao i osposobljavanja poslodavaca, njihovih ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, izrađivati procjene rizika, ispitivati radnu opremu te fizikalne, kemijske i biološke čimbenike u radnom okolišu. Zavod za unapređivanje zaštite na radu ima javne ovlasti u odnosu na te fizičke i pravne osobe te poduzima aktivnosti s ciljem postizanja partnerstva, profesionalnosti i izvrsnosti u njihovom radu, naglasio je Begović.

Sprječavanje, uklanjanje ili smanjivanje problema stresa na radnom mjestu uključuje različite mjere: kolektivne, individualne ili i jedne i druge. U tom dijelu važne su mjere upravljanja i komunikacije kao što je jasnoća ciljeva tvrtke i uloge pojedinih radnika, potpora menadžmenta pojedincima i timovima, kompatibilnost između odgovornosti i nadzora nad obavljanjem posla, poboljšanje organizacije rada i procesa, radnih uvjeta i radnog okruženja.

Neizostavno je također osposobljavanje voditelja i radnika za osvješćivanje i razumijevanje stresa, njegovih mogućih uzroka te kako ih riješiti. Neovisno o europskoj kampanji „Upravljanje stresom za zdrava radna mjesta“ koja je vremenski bila ograničena na razdoblje od dvije godine postoji realna potreba i obveza intenzivno nastaviti osmišljene aktivnosti.

Žito d.o.o. svojim zaposlenicima omogućilo je u okviru tvrtke korištenje odgovarajućeg stručnog programa usmjerenog na prevenciju stresa.

sastanak u Žitu (Foto: ZUZNR)

Kampanja Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. koju Zavod za unapređivanje zaštite na radu u Hrvatskoj promiče, povod je da jače ukažemo na značaj zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika tijekom cijelog radnog vijeka, te da u našim tvrtkama primjenimo inovativna rješenja koja će to poduprijeti. Stariji radnici ne smiju biti teret već njihovo radno i životno iskustvo uz prilagodbu poslova može biti izuzetno korisno za ostvarivanje poslovnih ciljeva i rezultata. Iskustva pokazuju da je korisno organizirati medicinski programirane vježbe i odmore za radnike ovisno o vrsti poslova koje obavljaju unutar i izvan tvrtke, razvijati njihova znanja, vještine i kompetencije kroz programe cjeloživotnog učenja, te posebnu pozornost posvetiti dobroj organizaciji i primjerenim uvjetima rada usklađenima s dobi i mogućnostima pojedinih radnika te poslovnim planovima, rekao je Begović.

Svrha Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu „2016.-2018. koju pokreće Zavod za unapređivanje zaštite na radu je informiranje, izazivanje interesa, motiviranje, uključivanje, aktiviranje za promjene i ostvarivanje svima korisnog cilja, a to je smanjenje broja ozljeda na radu kako onih na mjestima rada tako i onih izvan mjesta rada tj. u prometu, kretanju s posla i na posao i sl. Ključni dionici u ovoj kampanji trebaju biti Uprave, rukovoditelji, ovlaštenici poslodavca, povjerenici radnika za zaštitu na radu, odbori za zaštitu na radu, radnici, sindikati, radnička vijeća, voditelji ljudskih resursa u tvrtkama i ustanovama, stručnjaci zaštite na radu, specijalisti medicine rada i sporta, ovlaštene osobe za obavljanje poslova zaštite na radu, strukovne udruge, obrazovne ustanove i naravno očekuje se djelatno sudjelovanje svih medija. Za kampanju su pripremljeni i odgovarajući praktični materijali čijim korištenjem je moguće planirati i aktivno sudjelovati u provedbi niza aktivnosti uz mjerljive učinke i rezultate, rekao je ravnatelj Begović. Najangažiranijim pojedincima i organizacijama za ostvarene učinke u promicanju kampanje bit će dodijeljena priznanja, kao i najuspješnijim organizacijama koje ostvare zapažene rezultate u smanjivanju broja ozljeda na radu i unapređivanju zaštite na radu, te uvođenju i primjeni dobre prakse kojom se doprinosi očuvanju sigurnosti i zdravlja zaposlenih.

Jasno opredjeljenje i angažiranje uprava tvrtki kroz strateško i operativno planiranje razvoja zaštite na radu, njeno dobro upravljanje i društvena odgovornost u poslovanju, presudni su za očuvanje radne sposobnosti radnika i gospodarski rast i razvoj, zaključio je Begović.

Predstavnici Žita izrazili su zadovoljstvo suradnjom sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu koja je ostvarena kroz Instrument Europske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija TAIEX, radnim susretom u Turskoj te su iskazali podršku na daljnjem ostvarivanju programskih aktivnosti ovog Zavoda usmjerenih na partnerstvo s predstavnicima poslodavaca, radnika, struke i drugim dionicima u području zaštite na radu.