Združena vježba: EVAKUACIJA I SPAŠAVANJE NA DJELU

U Novom Zagrebu održana je združena vježba zaštite i spašavanja Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom – URIHO i Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba. U pratnji domaćina Josipa Držaića, ravnatelja i Ivana Oreča, stručnjaka zaštite na radu u Ustanovi URIHO, na poziv organizatora vježbi je bio nazočan Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu sa suradnicima.

Prema odredbama Zakona o zaštiti na radu poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima te je poslodavac obvezan osigurati broj radnika, njihovu osposobljenost i potrebnu opremu, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu od požara i spašavanje.

Tijekom praktične vježbe koja se obvezno provodi jednom u dvije godine radnici Ustanove URIHO postupanjem su potvrdili da su upoznati s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja te neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje, kojima su ili bi mogli biti izloženi. Sudionici vježbe primjenjujući plan samostalno su poduzimali mjere i provodili postupke u skladu s usvojenim znanjima i raspoloživim tehničkim sredstvima, a s ciljem otklanjanja ili smanjivanja rizika. Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba vješto su demonstrirali svoju ulogu u izvanrednim situacijama.

Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO, koje je osnivač Grad Zagreb, posluje od 1996. godine i pravni je slijednik najstarije zaštitne radionice u Hrvatskoj, koja je djelovala pod nazivom „Ivančica“ od 1946. godine. Djelatnost URIHO od općeg je značaja za socijalni, zdravstveni, gospodarski i društveni razvoj zajednice, potvrdu njene skrbi i odgovornosti za svakog pojedinca. Zapošljavanje osoba s invaliditetom ostvaruje se u okviru gospodarskih programa za tekstil, keramiku, metal, kožu, kitničarstvo, ortopediju, kartonažu i tisak. U okviru navedenih djelatnosti Ustanova proizvodi i kvalitetnu zaštitnu radnu odjeću. Od ukupnog broja zaposlenika u ustanovi URIHO, 60 posto čine osobe s invaliditetom različitih kategorija i profila. Ustanova URIHO 2009. godine otvorila je Radni centar, prvi u Hrvatskoj, koji predstavlja novi oblik rada s osobama s invaliditetom. Osnovna uloga tog centra je priprema osoba s invaliditetom za njihovo socijalno uključivanje u svijet rada. Ustanova URIHO je u mogućnosti provoditi radnu rehabilitaciju za 180 zanimanja, što upućuje na potrebu da se u praksi takav oblik osposobljavanja za daljnji nastavak radnih aktivnosti osoba s invaliditetom u što većoj mjeri koristi.

Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba obavlja vatrogasnu djelatnost koja obuhvaća: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama. Vatrogasna postaja Novi Zagreb kao jedna od pet vatrogasnih postaja Grada Zagreba nalazi se u samom središtu urbanog dijela Gradske četvrti Novi Zagreb, a u svojem sastavu ima 54 operativna vatrogasca. U prosjeku postaja Novi Zagreb ima 500-tinjak vatrogasnih intervencija godišnje, od čega se najveći broj odnosi na tehničke intervencije u prometu i na objektima, te obzirom na veliko ruralno područje požare otvorenog prostora u kojima veliku pomoć pruža i 15 Dobrovoljnih vatrogasnih društava. Osim velikog ruralnog područja na području djelovanja Postaje nalazi se i veliki broj stambenih visokih objekata, proizvodnih i uslužnih objekata, te ključni prometni pravci (zagrebačka obilaznica, autocesta A1) i rijeka Sava. Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba i njene postaje redovito sudjeluju u praktičnim vježbama s drugim dionicima u cilju provjere i upoznavanja s mjerama zaštite i spašavanja.

Zaštita života, zdravlja i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote su od posebnog društvenog interesa, a alat za ostvarivanje tog cilja je dobra zaštita na radu, koja uključuje redovito osposobljavanje kako teoretsko tako i praktično u svakoj radnoj sredini, kao i sinergijsko djelovanje s drugim čimbenicima, kao što je to slučaj na ovoj združenoj vježbi, naglasio je ravnatelj Zavoda Vitomir Begović, pohvalivši Upravu i radnike Ustanove URIHO i Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba za iskazanu visoku razinu uvježbanosti u zaštiti i spašavanju. Učinkovita organizacija i upravljanje zaštitom na radu, mjere prevencije, a u izvanrednim situacijama provođenje plana evakuacije i spašavanja, doprinose sprječavanju nesreća u radnim sredinama, ugrozi života i štetama na imovini, pa je svako ulaganje u mjere i edukaciju zaposlenih dobra investicija, a ne nepotreban trošak, zaključio je ravnatelj Begović.