POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU

POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU ZA

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Službi za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu za radno mjesto broj:

  1. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice s bolovanja

Zavod za unapređivanje zaštite na radu (dalje u tekstu: Zavod), sukladno odredbi članka 12. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14), članka 26. stavka 1. točke 5. Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu („Narodne novine“, broj 22/15 i 73/15), članka 12. Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, objavio je javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zbog privremeno nenazočne radnice do povratka s bolovanja) za radno mjesto 8. viši/a stručni/a savjetnik/ica u Službi za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu – 1 izvršitelj/ica, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama („Narodne novine br.96/2017, broj oglasa 4402 od 27. rujna 2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Zavoda.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu za navedeno radno mjesto, te koji zadovoljavaju propisane formalne uvjete za isto pozivaju se da pristupe na intervju koji će se održati dana 9. listopada 2017. godine (ponedjeljak) u Zavod za unapređivanje zaštite na radu, Prilaz Ivana Visina br. 1-3, 10020 Zagreb (Siget), I kat, soba 26A.

Vrijeme početka intervjua:

Ankica Luketina  10,30 sati
Ivan Šulekić          11,00 sati
Nevenka Dujmić  11,30 sati

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na intervju, kandidati se mogu obratiti – tajnici Zavoda Marini Ulamec (tel.01/645-9220).

KLASA: 112-03/17-01/01

URBROJ: 425-01/1-17-10

U Zagrebu, 6. listopada 2017.

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU

PREUZMITE:

 

Na temelju članka 12. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14), članka 26. stavka 1. točke 5. Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu („Narodne novine“, broj 22/15 i 73/15), članka 12. Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Službi za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu za radno mjesto broj:

8. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice s bolovanja.

Stručni uvjeti:

– završen specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja tehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti,

– položen stručni ispit stručnjaka zaštite na radu,

– najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti (statistika i analitika, izrada izvješća, razvoj baze podataka informacijskog sustava),

– napredno znanje rada na računalu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na javni natječaj (vlastoručno potpisanoj) potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te obvezno redni broj i naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje.

Uz prijavu je potrebno obvezno dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto iz natječaja, i to:

– životopis,

– diplomu o završenom studiju,

– dokaz o položenome stručnom ispitu stručnjaka zaštite na radu (uvjerenje),

– dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslik svjedodžbe ili potpisana izjava kandidata),

– dokaz o radnom iskustvu ili stažu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o radnom iskustvu ili stažu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kinja radio/la ili radi, vrsta potrebne stručne spreme za te poslove i razdoblje u kojima je kandidat/kinja obavljao navedene poslove),

– identifikacijski dokument (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Radni odnos za radno mjesto pod rednim brojem 8. zasniva se na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice s bolovanja.

Isprave koje se prilažu u prijavi podnose se u neovjerenom presliku.

Kandidat/kinja koji bude izabran/a dužan/a je dostaviti originale dokumenata na uvid.

Nepravovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i prijave u kojima nije jasno naznačeno za koje se poslove kandidat/kinja prijavljuje neće se razmatrati.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Opis poslova radnog mjesta koja se popunjava javnim natječajem objavljeni su na internetskoj stranici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (www.zuznr.hr). Naziv, stručni uvjeti i opis poslova radnog mjesta propisani su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu. Podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem uređeni su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – Ispravak i 74/17).

Stručna i radna iskustva kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem utvrđivat će se prilikom razgovora s kandidatima/kinjama i po potrebi testiranjem znanja, sposobnosti i vještina. Obavijest o vremenu obavljanja razgovora s kandidatima/njima i vremenu i sadržaju testiranja, ako ga bude te odluka o izboru kandidata, objavit će se na službenim internetskim stranicama Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u zakonskom roku od dana od isteka roka za podnošenje prijava (www.zuznr.hr).

Za kandidate/kinje koji ne pristupe razgovoru/testiranju, smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Zavod za unapređivanje zaštite na radu, Prilaz Ivana Visina 1 – 3, 10020 Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj za radno mjesto broj: 8. viši/a stručni/a savjetnik/ica «.

KLASA: 112-03/17-01/01

URBROJ: 425-01/1-17-1

Zagreb, 22. rujna 2017.

 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu kojega je Upravno vijeće Zavoda donijelo na 28. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2017. godine propisani su nazivi, uvjeti i

OPIS POSLOVA

RADNOG MJESTA KOJE SE POPUNJAVA JAVNIM NATJEČAJEM

 SLUŽBA ZA ZAŠTITU NA RADU, OVLAŠTENJA, NADZOR I ANALIZU

 8. VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA

Stručni uvjeti:

 završen specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja tehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti,

  • položen stručni ispit stručnjaka zaštite na radu,
  • najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti (statistika i analitika, izrada izvješća, razvoj baze podataka informacijskog sustava),
  • napredno znanje rada na računalu.

 Opis poslova radnog mjesta:

Organizira, koordinira i vodi prikupljanje statističkih podataka i razvoj baze podataka informacijskog sustava zaštite na radu (OSH DATA COLLECTOR); obavlja stručni nadzor i reviziju poslovanja ovlaštenih osoba u odnosu na ovlaštenja dobivena prema Zakonu o zaštiti na radu; rješava uobičajene složene poslove koji se odnose na statistiku i analitiku, daje mišljenje i savjete te pruža stručnu pomoć iz područja rada odjela; prati, proučava i primjenjuje propise iz područja rada odjela; obrađuje statističke podatke i izrađuje statističke pokazatelje vezane uz poslove i programe odjela i Zavoda; sudjeluje u izradi informacijskog sustava zaštite na radu (OSH DATA COLLECTOR) i izvješćivanju o stanju sustava; sudjeluje u izradi i dostavlja propisana izvješća, te izvješća na zahtjev tijela upravljanja o aktivnostima i sredstvima planiranim i utrošenim za programe, mjere i aktivnosti Zavoda; obavlja i druge poslove koje mu odredi i povjeri Ravnatelj u okviru svojih znanja, stručne spreme i stručne osposobljenosti.

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU

KLASA: 112-03/17-01/01

URBROJ: 425-01/1-17-2

Zagreb, 22. rujna 2017.