Nacionalni propisi

Opći i posebni propisiZaštita na raduGospodarske djelatnosti

OPĆI PROPISI

Ustav Republike Hrvatske- odabrani članci

Kazneni zakon – odabrani članci

Prekršajni zakon

Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja

Zakon o mirenju

Zakon o obveznim odnosima – odabrani članci

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima

Obrazac za prijavu ozljede oštrim predmetom i izloženosti krvi

Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom

Odluka o Nacionalnoj kvalifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007

Uredba o jednistvenim znakovima za uzbunjivanje

Uredba o metodologijama vještačenja

Uredba o metodologijama vještačenja – OBRASCI

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

Zakon o radu

Zakon o mirovinskom osiguranju

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – odabrani članci

Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

Zakon o listi profesionalnih bolesti

Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika

Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika – OBRAZAC

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti

Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati

Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik

Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu

Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada

Pravilnik o metodologiji izrade stručne dokumentacije radi utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem

Plan i program mjera specifične zdravstvene zaštite radnika

Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća

Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća – OBRASCI

Standard zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine

Pravilnik o postupanju prilikom opće procjene privremenosti rada upućenoga radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika

Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

TEHNIČKI PROPISI I NORME

Zakon o normizaciji

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

Zakon o žičarama za prijevoz osoba

Pravilnik za plinske aparate

Pravilnik o načinu vođenja, sadržaju i izgledu obrasca evidencije o žičarama

Pravilnik o načinu vođenja, sadržaju i izgledu obrasca evidencije o žičarama – EVIDENCIJE

Pravilnik o minimalnim uvjetima za sigurnost rada postojećih žičara, vučnica i uspinjača za prijevoz osoba

Pravilnik o vrsti poslova koje u prometu žičara obavljaju izvršni radnici

Pravilnik o tehničkim zahtjevima žičara za prijevoz osoba

Pravilnik o tehničkim zahtjevima žičara za prijevoz osoba – DODATAK

Pravilnik o sigurnosti dizala

Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi

Pravilnik o tlačnoj opremi

Pravilnik o tlačnoj opremi – DIJAGARAM 1-9

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom

Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV

Pravilnik o sigurnosti strojeva

Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti

Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica

Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu

Popis hrvatskih norma za žičare

Popis hrvatskih norma za sigurnost dizala

Popis hrvatskih norma za primjenu pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama

Popis hrvatskih norma za primjenu pravilnika o tlačnoj opremi

Popis hrvatskih norma za plinske uređaje

Popis hrvatskih norma u području sigurnosti strojeva

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada

Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava žičara

Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice

ZAŠTITA OKOLIŠA

Zakon o zaštiti okoliša

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Zakon o zaštiti zraka

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest

INSPEKTORAT RADA

Zakon o inspektoratu rada

Zakon o inspekcijama u gospodarstvu

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora rada

Pravilnik o službenoj odori inspektora rada

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora rada

Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka inspektora u gospodarstvu

Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka inspektora u gospodarstvu – PRILOG

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspektora u gospodarstvu

Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt radnika

Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora rada izvršava pečaćenjem

Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora u gospodarstvu izvršava pečaćenjem

Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora u gospodarstvu izvršava pečaćenjem

Zakon o zaštiti na radu

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu

Pravilnik o izradi procjene rizika

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava

Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji

Pravilnik o sigurnosnim znakovima

Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita

Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava

Odluka o osnivanju nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

Odluka o troškovima komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu

PROPISI PREMA RIZICIMA

OPASNOSTI

Mehaničke

Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme

Električna struja

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom

Požar i eksplozija

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara

Pravilnik o vatrogasnim aparatima

Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara

Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

Pravilnik o minimalnoj osobnoj zaštitnoj i tehničkoj opremi inspektora zaštite od požara

Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja

Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora zaštite od požara za potrebe ministarstva obrane i ministarstva pravosuđa

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara

Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara

Pravilnik o planu zaštite od požara

Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom

Pravilniko postupku pečaćenja, obliku, sadržaju i načinu uporabe pečata u provedbi mjera zabrane u području zaštite od požara

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara

Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara

Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara

Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara

Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara

Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara

Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara

Pravilnik o sustavima za dojavu požara

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

Pravilnik o zaštiti od požara kod građenja

Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima

Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata

Pravilnik o zaštiti suma od požara

Pravilnik o zaštiti suma od požara – PRILOZI

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu

Pravilnik o zapaljivim tekućinama

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari

Pravilnik o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari

Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima

Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, protupožarna zaštita

ŠTETNOSTI

Kemijske

Zakon o kemikalijama

Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu

Pravilnik o zaštiti na radu pri radu s tvarima koje sadrže poliklorirane bifenile, poliklorirane naftalene i poliklorirane terfenile

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija

Pravilnik o uvjetima glede posebnih mjera zaštite na radu s otrovima u pravnim osobama koje rabe otrove u znanstvenoistraživačke svrhe

Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika – OBRASCI 1-2

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika – OBRAZAC 3

Pravilnik o načinu provedbe i sadržaju ispita, te izgledu i roku valjanosti uvjerenja o stručnoj osposobljenosti sigurnosnog savjetnika

Pravilnik o načinu, programu, provedbi stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika

Pravilnik o malim količinama otrova namijenjenih za laboratorijske i znanstvene svrhe

Popis otrova namijenjenih održavanju komunalne higijene, za dezinfekciju, deratizaciju, odstranjenje lošeg mirisa i dekontaminaciju

Fizikalne

Zakon o zaštiti od buke

Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke

Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu

Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja
Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja – PRILOZI

Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja
Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja – PRILOG I-XIII
Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja – PRILOG XVII

Pravilnik o mjerenju osobnog ozračenja, ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te o izvješćima i očevidnicima

Pravilnik o načinu uklanjanja radioaktivnog onečišćenja, zbrinjavanja radioaktivnog izvora, odnosno poduzimanja svih drugih prijeko potrebnih mjera radi smanjenja štete za ljude i okoliš ili uklanjanja daljnjih rizika, opasnosti ili šteta

Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti

Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućih zračenja za obavljanje djelatnosti s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje

Pravilnik o uvjetima za projektiranje, gradnju te uklanjanje građevina u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja

Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu

Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Biološke

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu

NAPORI

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom

Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta

Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta

GRAĐEVINARSTVO

Zakon o gradnji

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima

Pravilnik o sadržaju plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta

Tehnički propis za građevinske konstrukcije

Tehnički propis za staklene konstrukcije

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi

Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

Zakon o prijevozu opasnih tvari

Pravilnik o stručnom osposobljavanju za poslove od značaja za sigurnost zračnog prometa na aerodromu

RUDARSTVO I VAĐENJE

Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu kod površinskih i podzemnih rudarskih radova

Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – PRILOG I-V
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – PRILOG VI

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli
Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli – PRILOG

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi – PRILOZI